"Cololo" 1-bit Communication Network
   02 von 02   
von Makiko Hoshikawa, Fumitoshi Ogaki, Toshiaki Uchiyama, Kenji Suzuki
Ars Electronica 2011
© by zorah mari bauer mobile-art